vorige
overzicht
volgende

Lening boven € 500.000 van Directeur-grootaandeelhouder bij eigen BV vanaf 2022 belast

De staatssecretaris heeft aangekondigd dat hij een rekening-courantmaatregel gaat uitwerken om excessief lenen van de eigen BV te ontmoedigen. Circa 23.000 aanmerkelijkbelang-houders houders (10% van de lenende aanmerkelijkbelang-houders) lenen op individueel niveau meer dan € 500.000 en in totaal ruim € 30 mld (circa 60% van de totale schuld van a.b.-houders aan hun vennootschappen).

Aanmerkelijkbelang-houder
Aanmerkelijkbelang-houder is een belastingplichtige die inkomstenbelasting moet betalen wanneer hij ten minste 5% van het aandelenkapitaal bezit in een Naamloze Vennootschap, Besloten Vennootschap of een Coöperatie.

Lenen van eigen BV
Door te lenen van de eigen BV kunnen a.b.-houders belastingheffing in box II langdurig uitstellen en in bepaalde situaties zelfs afstellen. Bij de uitwerking van deze maatregel gaat de staatssecretaris uit van de volgende contouren:

Als de totale som van schulden van de a.b.-houder aan zijn eigen BV meer bedraagt dan € 500.000, wordt dat meerdere in box II belast als inkomen uit a.b.

Ingang maatregel
De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking. Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen BV wordt een overgangsmaatregel getroffen.

Het kabinet wil dat a.b.-houders de mogelijkheid krijgen om hun excessieve schulden aan de eigen BV terug te brengen voordat zij over deze leningen box II-heffing moeten betalen. Daarom is ervoor gekozen om de maatregel pas per 1 januari 2022 in werking te laten treden. Bovendien bestaat in 2019 nog de mogelijkheid om tegen het huidige box II-tarief van 25% een dividenduitkering te doen die vervolgens kan worden gebruikt voor de aflossing van de schuld aan de BV. De staatssecretaris is van plan het wetsvoorstel waarin deze maatregel is opgenomen in het voorjaar van 2019 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Ondernemers in overleg met de staatssecretaris over rekeningcourant-maatregel
MKB-Nederland en VNO-NCW vrezen voor negatieve effecten van het kabinetsvoorstel. Ondernemersorganisaties en fiscalisten voelen zich overvallen door de maatregel. Eerder sprak ook Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland zich al in felle bewoordingen uit tegen het kabinetsvoornemen. MKB-Nederland en VNO-NCW melden met de staatssecretaris overeen te zijn gekomen op korte termijn de gevolgen te bespreken.

Bron: Accountancy Vanmorgen