vorige
overzicht
volgende

Aandachtspunten bij het gebruikelijk loon

U moet als aanmerkelijkbelanghouder ten minste een gebruikelijk loon opnemen voor het werk dat u voor uw bv verricht. Als uw onderneming door de coronacrisis te maken heeft met een omzetdaling, dan mag u – zonder vooroverleg met de Belastingdienst – uw gebruikelijk loon over 2020 en 2021 lager vaststellen op grond van een formule. De exacte berekening kunt u vinden op belastingdienst.nl. Bij de berekening van het gebruikelijk loon voor 2021 wordt de omzet over heel 2021 vergeleken met die van heel 2019. Een extra voorwaarde voor 2021 is dat de omzetdaling ten minste 30% moet zijn. Een andere belangrijke voorwaarde is dat als u daadwerkelijk al een hoger loon heeft ontvangen dan volgt uit de berekening op grond van de formule, dat feitelijke loon geldt.

Geen correctie al uitbetaald loon

Het lastige bij de formule is dat de omzet over 2021 in veel gevallen niet goed kan worden ingeschat. Daarbij bestaat het risico dat aan u al loon is betaald, terwijl achteraf blijkt dat uw omzet tegenvalt. U had het gebruikelijk loon dan lager kunnen vaststellen. De Belastingdienst staat echter niet toe dat het al uitbetaalde loon achteraf wordt gecorrigeerd. Zij nemen aan dat het loon al genoten is en dat er dus terecht loonheffing over dat loon is betaald.

Tip

Als u omzetdaling verwacht, kunt u het gebruikelijk loon verlagen. Blijkt de omzetdaling dan mee te vallen, dan kunt u aan het eind van het jaar het loon over 2021, met toepassing van de formule, alsnog verhogen.

Gebruikelijk loon lager dan minimumloon

Uw gebruikelijk loon kan lager zijn dan het wettelijk minimumloon als daarvoor zakelijke redenen zijn. Dit is bijvoorbeeld aan de orde in de situatie waarin de continuïteit van uw onderneming in gevaar komt, nadat er langdurig verliezen zijn geleden. Dit geldt ook voor start-ups en startende ondernemingen. De Belastingdienst nam tot voor kort het standpunt in dat het gebruikelijk loon ten minste het minimumloon moest zijn. Maar dit standpunt is onlangs ingetrokken. Maar u mag het gebruikelijk loon niet lager vaststellen dan het minimumloon als uw onderneming:

  • een incidenteel verlies lijdt;
  • de rekeningen nog steeds kan betalen;
  • de rekeningen niet meer kan betalen door een oplopende rekening-courantschuld, uitgekeerd dividend of andere onttrekkingen.

Bron: Fiscount