Privacy verklaring

Bizznizz Partners B.V. – Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring laten wij u weten welke persoonsgegevens Bizznizz Partners B.V., hierna ook te noemen als ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ in het kader van de dienstverlening verzamelt en met welk doel. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat wij uw persoonsgegevens:

• Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
• Zorgvuldig beveiligen

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op onze website verstrekt en/of omdat u gebruik maakt van onze diensten. In deze verklaring lichten wij beide opties toe.

U maakt gebruik van ons contactformulier
Indien u onze website alleen bezoekt worden er geen gegevens, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, bewaard. Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op onze website worden de onderstaande gegevens van u verwerkt:
• Naam
• Emailadres
• Telefoonnummer
• Uw vraag

Wij verwerken deze gegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of u per email te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent.

Delen persoonsgegevens
De gegevens die u in ons contactformulier verwerkt, verstrekken wij niet aan derden. Wij gebruiken deze alleen om contact met u te kunnen opnemen.

Bescherming van de privacy van kinderen
Wij begrijpen dat het belangrijk is om de privacy van kinderen in de interactieve wereld van internet te beschermen. Onze website is niet ontworpen of bestemd voor kinderen jonger dan 18 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens gegevens te verzamelen of te bewaren van kinderen jonger dan 18 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

Sociale deelmogelijkheid
Op onze website zijn functionaliteiten opgenomen waarmee u de inhoud kunt promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en LinkedIn. Deze functionaliteiten werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaringen van Facebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Wij hebben daar geen zeggenschap over.

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Bewaartermijn
Wij bewaren u persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

U maakt gebruik van onze diensten
Indien u gebruik maakt van onze diensten verwerken wij gegevens van u om te kunnen voldoen aan de doelen die we met u zijn overeengekomen. In Nederland staat de wet het toe persoonsgegevens te verwerken zolang wij daartoe reden hebben overeenkomstig de wet. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens handelen wij daarom op basis van een van de volgende verwerkingsgrondslagen:

• Uitvoering van een overeenkomst
Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst te voldoen.

• Wettelijke verplichting
Wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te verwerken om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen, zoals het voeren van een administratie voor belastingdoeleinden of het verstrekken van informatie aan een overheids- of een rechthandhavingsinstantie.

• Uw toestemming
Indien nodig vragen wij specifieke toestemming om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Wij verzamelen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk waarvoor u toestemming heeft verleend.

Delen persoonsgegevens
Wij delen alleen persoonsgegevens met derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor de behandeling van uw verzoeken en/of voor zover wettelijke bepalingen of professionele normen dit voorschrijven of toestaan. Wij werken met dienstverleners of bureaus die een goede reputatie hebben en dragen alleen die persoonsgegevens aan hen over die hen in staat stelt hun diensten te verlenen.

Inzage, rectificatie en/of verwijderen van persoonsgegevens
U heeft het recht ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.
Verzoeken om inzage, rectificatie en/of verwijderen zullen wij binnen een maand behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u dit binnen deze termijn gemotiveerd toe. Om misbruik te voorkomen dient u dit verzoek schriftelijk in te dienen en kunnen wij u hierbij vragen zich te identificeren.

Beveiliging
Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij verwerken, in lijn met de hiervoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Personen die namens Bizznizz Partners B.V. toegang hebben tot uw gegevens zijn, onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels, gehouden tot geheimhouding.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Wijzigingen voorbehouden Privacyverklaring
Onze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Alle wijzigingen van de Privacyverklaring worden op deze pagina aangeven. We raden u aan de Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Contactgegevens
Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud of wanneer u klachten heeft op de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen wij graag met u in contact. U kunt hiervoor gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u hierbij vragen zich te identificeren.

Weten wat wij voor u kunnen doen?

Bizznizz | uw partner in business

bizz@bizznizz.nl
075 - 799 30 50

maak een afspraak